Recebi Şerif ve Regaib Kandili

Muhterem Müslümanlar!

Recep ayının Müslümanlar arasında büyük bir değeri ve müstesna bir yeri vardır. Bu ay yaklaşırken, uyanık Müslümanlarda, maddî ve manevî bir hazırlık başlar; Recep ayının feyzinden ve bereketinden istifade için hayır ve hasenatta bir çoğalma olur. Çünkü Recep ayı, içinde ulvî tecellileri ve İlâhî sırları saklamaktadır;

Receb-i Şerifin ilk cuma gecesi, Reğaib gecesidir.

Reğaib, ihsanlar ve bol vergiler manasınadır. Allah Teâlâ'nm kullarına İlâhî lûtfunun çokluğu, keremin bolluğu ve pek çok suçlu­nun bağışlanması sebebiyle bu geceye Reğaib gecesi adı verilmiştir.

Allah Teâlâ'nın n'ezdinde zamanların değerleri birbirine eşittir. Fakat bazı zamanlarda zuhura gelen ulvî hadiseler, o vakte diğerle­rinden daha üstün bir değer kazandırır.

Reğaib gecesi, ulvî gecelerden biridir. Bu gecenin hürmeti sebe­biyle Rabbimiz pekçok günahkârların hatalarını rahmet-i İlâhlsiyle bağışlar.

Reğaib kandilinin bu değeri nereden kazandığı hususunda çeşit­li beyanlar bulunmaktadır. Bunlardan biri, Hazret-i Amine validemiz böyle bir gecede Resûlullah Efendimiz'e hâmils olduğunu anladığı ve­ya Hazret-i Abdullah ile evlendiği nokta-i nazarıdır.

Doğum tarihi ile ana rahmine intikal zamanı arasındaki müd­detin, doğum müddetinden eksik olma ihtimali şu şekilde izah ve te­lif edilmektedir:

Arablar, cahiliyet devrinde bile, Receb-i Şerife hürmet gösterir­lerdi; bu ay girince harp ve doğuş yapmazlar, çapulculukta bulun­mazlardı. Fakat geçim sıkıntısına düştükleri zamanlarda, kabilelere ilân ederek ayların isimlerine takdim ve te'hir yaparlar; Cemaziyelâhire Recep; Recep ayına da Cemaziyel-âhir derlerdi. Bu şekilde ha­reketle, kendilerince, harbe müsaade hükmü çıkarırlardı.

Resûlullah Efendimiz'in peder ve valideleri, böyle ay isimlerinde değişiklik yapılan bir senede evlenmişlerdi. Aslında bu ay, Cemâziyel-âhir idi. Fakat isim değişikliği yapılması sebebiyle, Recep diye anıl­mış ve halk arasında böyle yayılmış bulunmaktadır.

Muhterem Müslümanlar!

Âlemi kaplayan küfür bulutlarını dağıtacak, kalplerde yer tutan bâtıl inançları değiştirip iman nurunu yerleştirecek Hazret-i Muham­med'in ana rahmine intikali, dünya tarihinde büyük bir dönüm nokta­sıdır.

Zira küfrün ve putperestliğin amansız düşmanı, nurun ve hida­yetin rehberi, fikirlerin fâtihi, fakirlerin hâmisi, yükselmenin teşvik­çisi ve ins-ü cin Peygamberinin dünyaya şeref vereceği zaman yak­laşmaktaydı.

Me'yusların ümitgâhı, yolunu şaşıranların delil-i râhı, perişan kimselerin penâhı ve çaresizlerin sebeb-i felahı Hazret-i Muhammed'-in nuru,. Hazret-i Abdullah'tan Hazret-i Âmine'nin ahuna intikal et­miştir.

Çok geçmeden doğacak, küfr-ü cehli kovacaktı. Zübde-i irfan, rahmet-i Rahman, muallim-i Kur'ân Peygamber-i âhirzaman âlemle­re yavaş yavaş gölge salıyordu.

Hâlik-i kâinatın habibi, «Levlâk» ikliminin meliki ve enbiya sil­silesinin serdârı Hazret-i Muhammed'in âlemleri şereflendireceği za­man yaklaşıyordu. Zaman zarfına sığmayacak bir büyüklüğe sahip Hazret-i Muhammed'in teşrifi; zamana, mekâna ve cinlere şeref ka­zandıracaktı.

Din kardeşlerim!

ilâhî esrar hazinelerini içinde saklayan mübarek Reğâib gecesine rağbet göstermek, gönlü uyanık her mü'minin şiarı olmalıdır. Bu ge­ce yaklaşırken oruç tutarak, kendini murakabe edip hesaba çekerek, istiğfarlar ederek derûnunu tasfiyeye çalışmalıdır. Zira, gönül nur-» lanmadıkça marifetullah zevki doğmaz.

Sür, çıkar ağyarı dilden tâ tecelli ede Hak. Padişah konmaz saraya hâne mâmur olmadan.

Bu geceyi ihya için kaza ve nafile namazı kılmalı, tevbe-i istiğfar etmeli, Kur'ân-ı Kerim ve salâvat-ı şerife okumalıdır. Günün mâna­sını birbirine anlatıp mü'min kardeşinin kandilini tebrik etmeli ve gecenin feyzini ruhumuza sindirmelidir.

Minarelerdeki kandiller gibi letâyif kandilleri yanmalı şule şu­le iklim-i ruhu "aydınlatmalıdır. Okunan sala sesleriyle coşmalı, camilere koşmalı ve yapılan nasihatlerden faydalanmahdır. Gökte me­lek, yerde m ü'minler gecenin tesldi için birbirleriyle yarışmalı, Allah Teâlâ'ya kullukta bulunmalıdır.


Yeni Hutbe Kitabi

www.ihya.org

Namaz, ezan programi: Muvakkit

105 ulke 20bin sehiri icinde barindiran muvakkit programi cep telefonlariniz icin hizmetinizde. GPS, kible ve vakitleri ogrenmek icin gec kalmayiniz.. Muvakkit java program dili ile gelistirilmis ve JAR ve JAD olarak bedavaya muvakkit.com dan indirebilirsiniz. Iyi gunlerde kullanin.

Online Namaz Vakitleri bakmak icin tikla..